Eettinen liiketoiminta

Kädet, joissa maailmankartta. Taustalla taivas.

Niin Suomessa kuin maailmalla eettisyys ja vastuullinen liiketoiminta on herättänyt kuluttajien mielenkiinnon. Asiakkaita kiinnostaa tuotteiden valmistusprosessin eettisyys ja ympäristöystävällisyys. Kuluttajat kokevat vastuullisuuden erittäin tärkeäksi ostopäätöksen kannalta ja he sitoutuvat useammin yritykseen, joka toimii vastuullisesti. Vastuuta kantavat toimivat yritykset ovatkin saaneet kilpailuetua ja heidän imagonsa kuluttajien silmissä on kasvanut. Siksi jokaisen yrittäjän olisi hyvä miettiä vastuullisuuttaan yritystoiminnassaan. Eettisyys ei ole vain isojen organisaatioiden asia, vaan se kuuluu jokaiselle yrittäjälle katsomatta ikää, taustaa tai yrityksen kokoa. Yhteiskuntavastuu muodostaa alleen monia eri osa-alueita, joista keskeisempiä ovat ympäristövastuu sekäsosiaalinen ja taloudellinen vastuu.

Ympäristövastuullinen yritystoiminta

Ympäristövastuu on varmaakin tunnetuin, selkein ja vanhin yritysvastuun muoto. Ympäristöasioista alettiin puhumaan laajasti viimeistään 80-luvulla, kun ilmastonmuutos nousi otsikoihin eri medioissa. Erityisesti raskaan teollisuuden organisaatiot kiinnittivät toiminnassaan huomiota tähän vähentämällä päästöjään ja palkkaamalla ympäristöjohtajia, jotka loivat erilaisia ympäristöjärjestelmiä. (Koipijärvi & Kuvaja 2017, 18.) Nykyään termi on tuttu kaikille ja organisaatiot aloista riippumatta ovat kiinnittäneet ympäristönsuojeluun enemmän huomiota. Ympäristövastuussa kiinnitetään huomiota organisaatioiden toiminnan seurauksista ympäristölle ja luonnonresursseille. Vastuu ei ole koske pelkästään yritysten omia, suoria vaikutuksia luontoon, vaan myös sen toiminnan välillisiä seurauksia sidosryhmien toimintaan. (Jussila 2010, 15.) On hienoa huomata, että luonnonsuojelu ja kiertotalous koetaan laajasti hyväksi asiaksi ja siihen kiinnitetään huomiota. Kuluttajan kannattaa kuitenkin tutkia organisaation ympäristövastuuta tarkemmin, koska monesti markkinoinnissa potentiaalisille asiakkaille voidaan luoda liian ruusuinen mielikuva organisaation kantamasta vastuusta.

Monet organisaatiot saattavat vieläkin ajatella, että ilmastonmuutosta ehkäisevä toiminta pitää sisällään vain luopumista ja resursseista karsimista. Se voi kuitenkin olla parhaimmillaan innovoimista ja uuden liiketoiminnan synnyttämistä. Tuotteiden ja palveluiden ei tarvitse olla enää ympäristöä vahingoittavia, vaan ne voivat olla mukana pelastamassa ilmastoa ja luonnonvaroja. Uusien innovaatioiden tuominen markkinoille on aina riskialtista, mutta se voi johtaa myös suuriin menestystarinoihin. (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2010, 153-156; Koipijärvi & Kuvaja 2017, 17.) Kannattaa siis rohkeasti lähteä kehittelemään hulluimpiakin ideoita maapallon suojelemiseksi. Niistä saattaa syntyä uusi menestystarina.

Taloudellisesti ja hallinnollisesti vastuullinen yritystoiminta

Taloudelliseen vastuuseen kuuluu kaksi isoa kokonaisuutta, rahavirtojen jakautuminen sidosryhmille sekä organisaation taloudellisen pitkän aikavälin toimintaedellytykset. Vastuullisesti toimivan organisaation pitää osoittaa toimivansa läpinäkyvästi ja avoimesti (Lassisla n.d., 4). Organisaation tulojen pitää hyödyttää tasa-arvoisesti sen sidosryhmiään jokaisella toiminta-alueella. Yrityksen pitää olla myös kannattava pitkällä aikavälillä, koska vain siten se voi palvella sidosryhmiään myös tulevaisuudessa. (Jussila 2010, 15.)

Organisaation voi olla vaikea käsittää, mitä taloudelliseen vastuuseen ja hallintoon kuuluu ja miten sitä voidaan kehittää. Yksittäisiä teemoja taloudellisessa vastuussa ovat esimerkiksi kannattavuus, oikeudenmukaiset suoritukset henkilöstölle ja alihankkijoille sekä korruption vastainen toiminta. Hyvään hallintotapaan taas lukeutuu hallituksen riippumattomuus sekä moninaisuus, johdon palkitseminen, vastuullinen veronmaksu sekä lahjonnan kieltäminen. On hyvä muistaa, että yritys voi toimia taloudellisesti vastuullisesti unohtamatta sen kannattavuutta ja voiton tuottamista.   (Liappis, Pentikäinen & Vanhala 2019, 72-74.)

Toimimalla taloudellisesti vastuullisesti, on monia hyötyjä, joita ei tule aina heti ajatelleeksi. Esimerkiksi kartellien luominen saattaa aluksi olla organisaation mielestä taloudellisesti ”hyvä” vaihtoehto, mutta pitkällä aikavälillä se luo esimerkiksi epävakaita markkinoita. Toisaalta myös yritys voi ajatella hyötymällä taloudellisesti veronkierroilla tai -suunnitteluilla, mutta verorahoilla rahoitetaan esimerkiksi kouluja ja sairaaloita. Jos näistä joudutaan yleisesti leikkaamaan vaikuttaa se suuressa kuvassa kuluttajien hyvinvointiin, työllisyyteen ja ostokäyttäytymiseen, mikä voi johtaa tulevaisuudessa yrityksen talouden heikkenemiseen. (Crane & Matten 2007, 26.)

Sosiaalisesti vastuullinen yritystoiminta

Sosiaalinen vastuu liittyy ihmisiin, ja se pyrkii kehittämään niin organisaatioiden oman henkilökunnan kuin sen sidosryhmien oikeuksia sekä hyvinvointia. Se voidaan jakaa vielä koskevan ihmisoikeuksia, työhyvinvointia, toimialueen lähialuetta sekä tuotevastuuta. Yhteiskuntavastuullinen yritys huomioi hyvän johtamisen sekä työhyvinvoinnin. Työntekijöiden kohtelu kuvaakin yleensä laajemmin sen suhtautumista muihin henkilöihin. Sosiaalinen vastuu kattaa globaalisti tasa-arvoisuutta varmistamalla ihmisoikeuksien toteutumista. Toimialueen lähialue on monivivahteinen, jossa tarkastellaan hankkeita, jotka vaikuttavat edistävästi yrityksen toimialueen ja sen lähiasukkaiden hyvinvointiin. Organisaatio voi esimerkiksi tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden (hallinnon ja kolmannen sektorin) kanssa. Tuotevastuu tarkoittaa yrityksen tuottaman tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaista vaikutusta sen käyttäjien hyvinvointiin. Suoriin vaikutuksiin voi kuulua eri terveysvaikutukset, joita tuote tai palvelu aikaansaa tai terveysriskit, joita onnettomuudet ja virheellinen työ aiheuttaa. (Jussila 2010, 16-17.)

Sosiaalisesti vastuullisella yrityksellä on monia positiivisia ja sen kilpailuetua parantavia ominaisuuksia. Organisaatioilla, jotka luetellaan yleisesti vastuullisiksi, on monesti tyytyväisempiä asiakkaitta. Toisaalta taas monia yrityksiä voidaan boikotoida tai vältellä, jos se toimii vastuullisuuden vastaisesti. Yrityksistä saatetaan puhua negatiivisesti eri medioissa ja ne menettävät näin asiakkaita ja tuloja. Asiakkaiden lisäksi myös työntekijät hyötyvät vastuullisuudesta. He saattavat yleensä panostaa enemmän työhönsä ja sitoutua yritykseen.  Vastuullisuus ei aina koske pelkästään yritystä itseään, vaan siitä voi hyötyä myös koko yhteiskunta. Toiminta voi edesauttaa lainsäädännön kehittymistä ja näin vaikuttaa moneen muuhun toimintaan. Toimimalla ja panostamalla positiivisesti yhteisöön, organisaatiot investoivat pitkällä aikajänteellä paremmin koulutettuun ja turvallisempaan yhteisöön, jossa myös sen on helpompi toimia tulevaisuudessa. (Crane & Matten 2007, 45-47.)

Kirjoittaja: Irina Erlamo, projektikoordinaattori

LÄHTEET

Crane, A. & Matten, D. 2007. Business ethics. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 

Jussila, M. 2010. Yhtesikuntavastuu. Nyt. Helsinki: Infor.

Kotler, P.; Kartajaya, P. & Setiawan, I. 2010. Marketing 3.0 From products to Customers to the Human Spirit. New Jersey: John Wiley & Sons.

Liappis, H.; Pentikäinen, M. & Vanhala, A. 2019. Menesty yritysvastuulla Käsikirja kokonaisuuteen. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2017. YRITYSVASTUU Johtamisen uusi normaali. 1. painos. Helsinki: Kauppakamari.

Last modified: 27.10.2021