Mitä on yrittäjämäinen asenne?

Valokuva blogiin "yrittäjämäinen asenne". Kuvassa neljä henkilöä ja taustalla Tempon logo sekä partnerien logot.

Venla Elovaara, Jamila Kulmala, Katja Kuokkanen ja Leo Åström selvittivät työnantajien näkökulmia yrittäjämäiseen asenteeseen.

Mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme yrittäjämäisestä asenteesta. Meillä on Tempo-hankkeessa sekä yrittäjämäisen asenteen työpajoja että yksilövalmennusta. Työpajat räätälöidään ryhmän mukaan esimerkiksi yrittäjyyskurssiksi, inspiraatiopajaksi, Kohti työelämää -workshopiksi tai Tunnista oma osaamisesi -työskentelyksi. Yksilövalmennuksissa keskitymme henkilön tavoitteisiin, toiveisiin ja siihen, mitä tulee tehdä, jotta tavoitteet saavutetaan. Sekä työpajoissa että yksilövalmennuksessa päämääränä on tukea ulkomaalaistaustaista henkilöä etenemään urallaan tai yrittäjänä Suomessa. Punaisena lankana Tempo-hankkeen valmennuksissa on yrittäjämäinen asenne. Mutta mitä se oikein on?

 

Yrittäjämäinen asenne ja sisäinen yrittäjyys – työnantajat arvostavat

Yrittäjämäinen asenne ja sisäinen yrittäjyys ovat arkikielessä lähes synonyymeja. Sisäinen yrittäjyys voidaan nähdä ominaisuutena, kuten yksilön perinteisestä poikkeavana ja uusia mahdollisuuksia hyödyntävänä ajatteluna. Kun taas yrittäjämäinen asenne on pikemminkin toimintaa tai toimintatapa, jonka avulla yksilö parantaa kykyään aikaansaada, kehittää ja selviytyä menestyksekkäästi muutoksista, joihin sisältyy epävarmuutta ja monimutkaisia tilanteita.

”Sisäisen yrittäjyyden omaavasta henkilöstä voidaan helposti kouluttaa vaikka mitä – yksi keskeisimmistä ominaisuuksista, koska maailma muuttuu ja työtehtävät siinä mukana.” (Nieminen Henri 2019. Finfoam, Salo) 

Sekä yrittäjämäinen asenne että sisäinen yrittäjyys ovat kimppu positiivisia ominaisuuksia, joita arvostetaan työelämässä. Molemmat parantavat työtuloksia kaikenlaisissa työtehtävissä niin suorittavassa kuin asiantuntijatehtävissäkin. Yrittämäinen asenne ja sisäinen yrittäjyys ovat lyömättömiä aseita tämän hetken ja tulevaisuuden työelämässä. Kun tietopohjainen osaaminen vanhenee nopeasti, informaatiotulvan edessä oikea asenne on ratkaiseva tekijä, sellaista tarvitaan tehtävässä kuin tehtävässä. Arjessa puhutaan sisusta silloin, kun tarkoitetaan sinnikästä ja periksi antamatonta asennetta.

Tempon hankesuunnitelmassa toteamme, että yrittäjämäinen asenne on yleisesti hyväksytty käsite, jolla tarkoitetaan yritteliäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja toimeliaisuutta. Lisäksi olemme luvanneet selvittää sitä, mitä työnantajat arvostavat työnhakijassa ja mitä yrittäjämäinen asenne on erityisesti rekrytoijan mielestä. Tämä selvitystyö on vielä käynnissä, mutta joitain tuloksia meillä on jo esitellä.

 

Kimppu positiivisia ominaisuuksia – täydellistä?

Humakin opiskelijat selvittivät työnantajilta sitä, mitä yrittäjämäinen asenne oikeastaan on. He haastattelivat kaksi työnantajaa ja saivat kyselyyn vastaukset 21 yrityksestä. Kyselyn mukaan työnantajat arvostavat työntekijässä eniten työntekijän motivaatiota. Sosiaaliset taidot, innostuneisuus, aloitekyky ja vastuun kantaminen olivat myös tärkeitä ominaisuuksia.

Työnantajien mielestä yrittäjämäinen asenne näkyy työpaikalla muun muassa oma-aloitteisuutena, itsenäisen työskentelynä, ja ongelmanratkaisukykynä sekä kykynä toimia epävarmoissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Kuulostaa täydelliseltä työntekijältä. Armollista on kuitenkin se, että yrittäjämäistä asenneta voi oppia. Keskeisenä sen oppimisessa on palauteen saaminen ja oman osaamisen ja omien asenteiden tutkiskelu. Tätä työtä jatkamme Tempon työpajoissa ja yksilövalmennuksissa.

 

Kirjoittaja:
Satu Riikonen, VTM, lehtori/projektikoordinaattori, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke

 

Lähteet ja lisätietoa:

Björklund, Tua 2015. Työelämässä asenne on osaamista tärkeämpää. Viitattu 11.3.2020 http://www.skolar.fi/tyoelamassa-asenne-on-osaamista-tarkeampaa/

Niemelä, Raija-Helena 2013. Kokemukset ja opettajien väliset erot osaamisen tunnistamisen kehittämisessä Sisäisen yrittäjyyden, psykologisen omistajuuden ja työn ilon näkökulma. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Verkossa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40891/978-951-39-5044-6_Vaitos15022013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Seppo, Salo 2013. Yritys hyvä kymmenen Monitapaustutkimus aikuisopiskelijoiden opintojen edistymisestä ja sisäisestä yrittäjyydestä. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Verkossa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/41457/978-951-39-5213-6_vaitos31052013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

Last modified: 18.3.2020