Palvelujärjestelmän väliinputoajat Tempon kohderyhminä

Tempon toiminta keskittyy varsinaissuomalaisten maahanmuuttajien yrittäjyyteen ja urien edistämiseen sekä alueen työnantajien sekä yritysneuvojien ja ohjaajien tukemiseen. Hankesuunnitelmassa määriteltiin hankkeen kohderyhmät siten, että maahanmuuttajat laajalti kuuluvat hankkeen kohderyhmiin. Hankkeen edetessä ollaan nähty täsmällisemmin, keitä nämä Tempon kehittämistyötä kaipaavat ryhmät ovat.

Yrittäjyyden ja työllistämisen kenttää tulisi erityisesti Tempossa koetun pohjalta kehittää yrittäjiksi aikoville maahanmuuttajille, yrittäjänä toimiville maahanmuuttajille, maahanmuuttajanaisille ja työnantajien tarpeiden näkökulmasta turvapaikanhakijoille. Lisäksi kohderyhmistä tärkeänä nähdään työnantajat, joita tulisi palvella entistä tarvelähtöisemmin, jotta maahanmuuttajataustaisille henkilöille ts. kansainvälisille osaajille olisi työpaikkoja, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Myös maahanmuuttajatyötä tekevät ohjaajat, opettajat ja neuvojat ovat avainasemassa maahanmuuttajataustaisten urapolun rakentamisessa.

Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajakohderyhmät ovat hyvin monimuotoiset mm. koulutustason, iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, elämäntilanteen ja oleskelulupatyypin näkökulmista. Esittelen tässä maahanmuuttajakohderyhmät palvelutarpeiden näkökulmasta.

1. Yrittäjiksi aikovat maahanmuuttajat

Tempossa on havaittu, että maahanmuuttajien kokemuksen mukaan yrittäjiksi aikovien palvelut ovat kaukana siitä, mitä he kaipaavat. He saattavat tulla hyvin erilaisista yhteiskunnista, joissa yrittäjyyteen liittyvä byrokratia, lainsäädäntö ja verkostot ovat aivan toisenlaisia. Tempossa kurotaan olemassa olevien palveluiden ja maahanmuuttajien välistä railoa.

Näille yrittäjäksi aikoville henkilöille on Tempossa pidetty yrittäjyyskurssi keväällä 2020 ja seuraava keväällä 2021. Lisäksi nämä henkilöt ovat osallistuneet Tempon henkilökohtaiseen valmennukseen ja heitä on ohjattu eteenpäin eri yrityspalveluiden tarjoajille. Tälle kohderyhmälle ja heidän ohjaajiensa ja neuvojiensa tueksi rakennetaan hankkeen aikana eLearning-alusta, jonka avulla voi suunnistaa yrittäjyyspolulla.

 

2. Yrittäjinä toimivat maahanmuuttajat

Tempossa tehdyn alustavan selvityksen pohjalta maahanmuuttajayrittäjät kohtaavat haasteita. Heitä ei ohjata yrityksen perustamisen jälkeen ja heidän tietonsa pohjautuvat pitkälti vertaistukeen. Toisin sanoen ei ole viranomaista, joka heitä ohjaisi tai he eivät löydä näiden viranomaisten pakeille. Ongelmat liittyvät mm. verotukseen, lupiin, vakuutuksiin, kustannuslaskelmiin ja budjetointiin, segmentointiin ja markkinointiin.

Näihin yrittäjien kohtaamiin ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja Tempo-hankkeen aikana. Tempossa tuotetaan verkkomateriaaleja ja työpajoja tarvelähtöisesti ja pyritään havaitsemaan parhaat yrittäjien tukemisen ja valmentamisen muodot sekä tehdä tuesta saavutettavaa.

 

3. Maahanmuuttajanaiset

Maahanmuuttajanaiset tarvitsevat toisenlaista ja vahvempaa tukea kuin miehet. Tällä hetkellä maahanmuuttajanaisten työikäisten naisten sijoittuminen työelämään on merkittävästi pienempi kuin kantasuomalaisten. Ero maahanmuuttajamiehiin, joiden työllisyysaste hipoo kantasuomalaisten työllisyyttä (73%), on merkittävä. Työllisyysaste miehillä on 68%, naisilla vain 50%. (Larja 2020.) Erot voivat johtua esimerkiksi perhesyistä, kulttuurisista seikoista ja kielitaidon puutteesta sekä siitä, etteivät naiset pääse työllistävien palveluiden piiriin.

Tempossa on järjestetty naisille yrittäjämäisen asenteen työpajoja ja oman osaamisen tunnistamisen pajoja, joilla pyritään vahvistamaan naisten työminää, inspiroida työnhakuun ja vahvistaa työhön orientoitunutta ajattelua. Tätä työpajamallia muotoillaan sellaiseksi, jota kentän toimijat voivat hyödyntää jatkossa.

 

4.Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijoiden työnhakua ei juurikaan vastaanottokeskusten arjessa ehditä tukea. On ymmärrettävää, että kotoutumiseen vaaditaan monimuotoisesti erilaisia palveluita ja työnhaku saattaa jäädä muiden tarpeiden jalkoihin. Turvapaikanhakijat eivät suoranaisesti ole Tempon kohderyhmä, mutta heissä on valtavasti potentiaalia, jota alueen työnantajayritykset tarvitsevat. Näin ollen tuelle on tarvetta ja Tempossa pyritään hahmottamaan, mikä tämä turvapaikanhakijoiden työllistymistä tukeva polku olisi.

 


Olemme havainneet Tempon valmennuksessa ja verkostotyössä, että osa maahanmuuttajista on kohdannut todella kurjia seurauksia koronakriisiin liittyen. Yrittäjät ovat olleet neuvottomia, kun heidän liiketoimintansa on hiljentynyt. Toisaalta kriisi koettelee työluvalla maassa olevia henkilöitä, jotka ovat menettäneen työpaikkansa ja työlupa raukeaa. Lisäksi on yllättäviä väliinputoajia, kuten kansainväliset opiskelijat, jotka eivät työn puuttuessa pysty täyttämään oleskelulupansa vaatimaa vuositulomäärää. Puhumattakaan turvapaikanhakijoista, joilla työnteon mahdollisuudet ovat kaventuneet entisestään. Tilanne on siis mullistuksen kourissa, kuten monilla muillakin elämänalueilla ja täsmennyksiä Tempon kohderyhmiin ja näiden tarpeisiin tullee vielä hankkeen aikana.


Kirjoittaja:
 Jenny Honka, TaM, lehtori/projektipäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu/Tempo-hanke


LÄHDE
Larja, Liisa 2020. Erityisasiantuntija TEM. Maahanmuuttajanaiset työmarkkinoilla. Kotoutumisen tila Suomessa -seminaari 11.2.2020. Järjestäjinä TEM ja THL.

Last modified: 15.9.2020