Yrittäjyyden tukemiseen tarvitaan kaikkien panosta

Yrittäjyyden tukemiseen -blogi: Henkilö lukee lehteä pöydällä, taustalla tietokone.

Tempossa on selvitetty maahanmuuttajien kokemuksia yrittäjyydestä ja sen haasteista. Selvitystä varten haastateltiin yhtä yrittäjää ja kahta ammattilaista, jotka ohjaavat maahan muuttaneita yrittäjyysasioissa. Tutkimukseen tehtiin myös kysely, johon vastasi 25 Tempon yrittäjyyskurssille osallistunutta henkilöä. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa maahanmuuttajien yksilöllisiä kokemuksia yrittäjyydestä ja sen eri haasteista. Haastatteluissa ilmeni erityisesti kielitaidon merkityksen suomalaisessa työelämässä. Jos kielitaito on puutteellinen, vaikuttaa se valitettavan usein yritystoiminnan käynnistämiseen ja työnhakuun. Suomalainen byrokratia on tiukka ja välillä vaikeaselkoinen, ja kun materiaalit ovat vain usein suomeksi, vaikeuttaa se yrityksen perustamista entisestään.

On hienoa, että saavutettavuusasioihin on herätty ja siihen kiinnitetään nykyään erityistä huomiota, mutta monet työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvä materiaalit kaipaavat kokemuksemme mukaan pikaisesti myös huomiota. Suomen ja ruotsin kielen lisäksi materiaalit olisi hyvä olla saatavilla englanniksi, arabiaksi sekä selkosuomeksi. Selkosuomi auttaa monia ja se edesauttaa suomen kielen opiskelussa.

Haastatteluista nousi esille myös se, että monet kokevat suomalaisen yrittäjäkenttään integroitumisen hankalaksi. Kielen lisäksi maahan muuttaneet yrittäjät ovat kokeneet kantasuomalaisten asenteiden olevan joskus kielteisiä. Jos tukea ei ole saatavilla, verkostoituminen on hankalaa. Pandemian takia monet tapahtumat ja tilaisuudet ovat jääneet pois tai siirtyneet verkkoon, joten uusia verkostoitumisen mahdollisuuksia tarvitaan. Pandemia onkin koetellut erityisen raskaasti maahan muuttaneita yrittäjiä, koska Yrittäjien tutkimuksen mukaan jopa 90 prosenttia vastaajista on kokenut ongelmia tilanteen takia. Varsinkin kielitaidon puute on lisännyt haasteita ja ongelmia entuudestaan. (Yrittäjät 2020.)

Emilia Ketola ja Suvi Tuominen ovat tutkineet maahan muuttaneiden yrittäjyyden haasteita opinnäytetöissään. Kehittämistöiden tuloksista käy ilmi, että kielitaidon lisäksi suomaliseisen byrokratian tuntemattomuus, verotus ja erilaiset vakuutukset tuovat oman lisähaasteen yrittäjyyteen. Moni maahan muuttanut kokee samalla näiden asioiden lisäksi samoja konkreettisia haasteita kuin kantasuomalaiset. Näitä ovat esimerkiksi myynti ja markkinointi, asiakashankinta sekä jaksaminen. (Ketola 2021 & Tuominen 2020.)

Näiden asioiden ratkaisemiseen Tempo on pyrkinyt nyt parin vuoden aikana vastaamaan. Tempo on toiminnallaan edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä ja antanut ohjausta yritystoiminnan perustamiseen. Erityisesti selkosuomeksi ja englanniksi tehty Näin perustan yrityksen Suomessa -verkkokurssi haluaa tukea yrittäjyyttä pohtivia. Kurssi pitää sisällään esimerkiksi tietoutta verotuksesta, luvista ja eri vakuutuksista.

Yrityskurssille osallistuneet henkilöt ovat antaneet hyvää palautetta Tempon toiminnasta, ja se on koettu tärkeäksi ja hyödylliseksi. Tarvitsemme lisää resursseja tukemaan aloittavia yrittäjiä, mutta myös jo olemassa olevia monikulttuurisia yrityksiä. Yrityskurssille osallistuneet toivoivatkin enemmän apua yritystoiminnan pyörittämiseen alun lisäksi.

Olisiko tähän vastauksena yrittäjyyden jatkokurssi, yritystoiminnan oma mentori vai verkostoitumisen kehittäminen? Selvitysten ja opinnäytetöiden mukaan kaikkia näitä tarvitaan sekä lisäksi innovatiivista toimintaa ja hankkeita, joissa luodaan uusia malleja ja prosesseja helpottamaan yrittämistä. Kielitaitoon, verkostoitumiseen mutta myös markkinointiin liittyvät asiat pitää tuoda paremmin esille neuvonnassa ja palveluiden suunnittelussa. Suomi on hyvä paikka perustaa yritys, joten tarvitsemme kaikki vähänkin yrittäjyydestä kiinnostuneet mukaan aloittamaan uutta liiketoimintaa.

Irina Erlamo, yhteisöpedagogi AMK, projektikoordinaattori

Lähteet

Ketola, E. 2021. Ongelmia yrittäjyydessä Maahanmuuttajataustaisten neuvonta. Opinnäytetyö. Viitattu 7.12.2021. Saatavissa sähköisesti Ketola_Emilia.pdf (theseus.fi)

Tilastokeskus. 2021. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi viidenneksen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Viitattu 23.7.2021. Saatavissa sähköisesti https://tilastokeskus.fi/til/aly/2021/01/aly_2021_01_2021-07-22_tie_001_fi.html

Tuominen, S. 2020. Maahanmuuttajayrittäjien haasteet palvelualojen yrityksissä. Opinnäytetyö. Viitattu 7.12.2021. Saatavina sähköisesti Tuominen_Suvi.pdf (theseus.fi)

Last modified: 17.12.2021